Els nostres tallers

Els tallers s'ofereixen a partir d'un eix temàtic que és el que permet constituir els grups en funció de l'edat, interessos, circumstàncies i context. D'aquesta manera, els participants es beneficien de l'aprenentatge de compartir reflexions i experiències amb els altres.

Situacions particulars s’expressen i comparteixen. Es tracta d’aprendre amb el grup, de trobar-se amb els altres i reflexionar sobre el tema que els convoca per obrir o ampliar perspectives.

Què cerquem amb els tallers?

 • Afrontar el dia a dia fent-se responsable del que es fa.
 • Saber més el que un vol ser i com aconseguir-ho.
 • Resoldre conflictes aprenent a conviure.
 • Ser més clars i concrets en la comunicació.
 • Prendre decisions respectant als altres.
 • Ser més participatius en el seu entorn.
 • Fer un treball de coneixement personal i grupal.

Els protagonistes dels nostres tallers són els participants. Els convidem a què pensin per si mateixos d'una manera lúdica i creativa. Els hi proposem activitats que els permetin explorar, provar, cooperar, argumentar, confrontar i resoldre conflictes.

TALLERS AMB LEGO® PER NENS I JOVES

La connexió entre peces de Lego® i la imaginació, per mitjà de la paraula, permet construir històries i compartir-les. S’obre, d’aquesta manera, un ventall d’opcions que arriben a ser sorprenents gràcies al procés que el mètode proposa.

No hi ha d’entrada “la solució”, ni lliçons prèvies a aprendre. És un treball en grup on el que importa és el “aquí i ara”. Es vivencia el present per després reflexionar i elaborar uns principis d’actuació resultants d’un aprenentatge actiu i participatiu.

 1. Taller

  ACOMPANYAMENT EMOCIONAL A L'ALUMNAT DAVANT LA COVID

  Facilitadors

  Cristina Andrés, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  Sessió de tres hores i trenta minuts, amb dos descansos de 15 minuts.

  Presentació

  El sistema educatiu va canviar d'un dia per l'altre per la crisi sanitària causada pel Covid-19.  El procés educatiu s'ha posat a prova davant un canvi abrupte i sense precedents. Un canvi que  requereix reflexionar i fer-se preguntes.

  En aquest taller, proposem un treball en grups reduïts on pensar de manera diferent i treballar més en equip per resignificar els vincles educatius.

  Taller dirigit tant a alumnes de Primària com de Secundària amb el seu professor  de referència.

   

  Programa

  Primera part: reflexió col·lectiva del conjunt d'experiències.

   

  Segona part: reflexions individuals

   

  Tercera part: costrucció de connexions i elaboració d'uns principis compartits.

 2. Taller

  BULLYING I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

  Facilitadors

  Cristina Andrés, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  Tres sessions de dues hores amb freqüència setmanal

  Presentació

  El Bullying ha esdevingut una paraula arrelada al nostre imaginari col·lectiu, convertint-se en una realitat present als centres educatius. Un de cada tres alumnes adolescents, segons l'Institut d'Estadística de la UNESCO, ha sofert assetjament escolar. La psicoanàlisi l'entén com un símptoma social contemporani, un símptoma que parla dels llaços socials que operen a nivell de grup.

  Com s'ubica l'adolescent davant el Bullying? Al nostre taller de Bullying i resolució de conflictes, donem a l'adolescent un espai de paraula on tractar amb els seus parells el que suposa el Bullying. Els conflictes es fan presents d'una manera on els adolescents poden expressar-se amb igualtat de condicions, obrint un diàleg autèntic i generador de solucions amb efectes positius. La finalitat del taller és promoure la iniciativa i autonomia per resoldre situacions de Bullying.

  Programa

   

  Sessió 1: Com se sent la víctima? Quines són les seves opcions?

   

  Sessió 2: Quin són els motius de l'agressor? Què pot fer l'observador?

   

  Sessió 3: Establir principis d'actuació per respondre a situacions d'assetjament escolar.

 3. Taller

  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A JOVES

  Facilitadors

  Cristina Andrés, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  Tres sessions de dues hores amb freqüència setmanal

  Presentació

  La pregunta que es quedava als llimbs a l’infància de sobte es torna urgent: que vull ser de gran? Cal concretar i prendre decisions.

  Els joves tenen dubtes i normalment moltes. Pocs ho tenen realment clar i necessiten -tant si ho tenen clar com si no- que el seu entorn els recolzi. No només es tracta d’escollir quina serà la seva professió futura sinó també de trobar un camí on sentin que hi han opcions.

  D’altre banda, perquè una acció tingui impacte ha de venir d’un treball de reflexió personal. Quina millor manera que fer-la amb els companys?

  El taller d’OP per adolescents es fa jugant a prendre decisions. El que proposem es que explorin possibilitats i donin cabuda a una anàlisi profunda d’una manera ràpida, efectiva i connectada amb el que li interessa a l’adolescent. Un taller de descobriment personal, fet amb grup i amb la guia de facilitadors experts en dinàmiques grupals. 

  Programa

   

  Sessió 1 – Què he fet? Qui soc? Què vull ser? Reflexions sobre  la identitat personal.

   

  Sessió 2 – L’entorn i les seves possibilitats. Com puc connectar-me a les possibilitats?

   

  Sessió 3 - Anàlisi de les opcions i simulació de la pressa de decisions per establir principis d’actuació.

 4. Taller

  DIVERSITAT I CREATIVITAT

  Facilitadors

  Cristina Andrés, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  Tres sessions de dues hores amb frequència setmanal

  Presentació

  La revolució digital ha creat un nou ecosistema econòmic i social. Un dels seus efectes és l’accentuació de la individualitat. En aquest context, hi ha més flexibilitat i llibertat però també més incertesa. El nostre món és tan efervescent i dinàmic que els vincles es tornen volàtils i provisionals.  No hi ha veritats úniques i per això es reconeix la diversitat però paradoxalment hi han dificultats en acceptar la diferència.

  En aquest panorama, sense punts d’ancoratge que guiïn a l’adolescent, com orientar-se? Proposem en aquest taller potenciar la capacitat creativacom eina per afrontar aquest mon de situacions en permanent modificació.Els participants viuen en aquest taller que els hi passa quan creen, aprenenent a descobrir la seva capacitat creativa amb grup.

  Programa

  Sessió 1 – Creació d’un model per respondre a preguntes sobre l’esdevenir quotidià: Qui soc? Cap on va vaig? Com visc la meva vida?

   

  Sessió 2 –  Creació d’un paisatge on es pugui visualitzar globalment els models.

   

  Sessió 3 – Creació d’un model compartit on quedin representadesles parts més destacables dels models de cadascun dels integrats del grup.

 5. Taller

  BRICK BY BRICK (EDUCACIÓ ESPECIAL)

  Facilitadors

  Cristina Andrés, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  Tres sessions de tres hores cadascuna

  Presentació

  Utilitzem el joc LEGO en educació especial per recolçar el desenvolupament socioemocional dels seus alumnes. La teràpia basada en el joc LEGO facilita la interacció social, comunicació, i benestar emocional del nens i joves neurodivergents.

  Programa

  Sessió 1 i 2

  Construcció grupal d’un model a escollir pels alumnes i docents. Cada alumne tindrà un rol en el procés de costrucció del model.

   

  Sessió 3

  Construcció individual d’un model a escollir pels diferents alumnes que participin al taller.

LEGO® SERIOUS PLAY® PER PROFESSIONALS DE LA DOCÈNCIA

LEGO® SERIOUS PLAY® es un metodologia, basada en les peces de LEGO®, que facilita el desenvolupament i transformació dels equips. Està específicament disenyada per desenvolupar competències que permeten innovar, millorar i crear espais més creatius a les organitzacions.

 

 1. Taller

  RECURSOS PER UNA ACCIÓ TUTORIAL A PRIMÀRIA

  Facilitadors

  Cristina Andrès, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  12 hores

  Presentació

  La societat planteja al sistema educatiu múltiples demandes. Moltes guarden relació amb aspectes curriculars (idiomes a Educació Infantil, incorporació de les TI, comunicació, integració de alumnes immigrants).  D’altres tenen a veure amb qüestions més socials per les situacions laborals i particulars de les famílies.

  El repte de l’educació és donar atenció a la creixent diversitat de les aules. Treballar la capacitat de respondre aquests reptes implica un treball coordinat recolçant la figura del mestre per que sigui més que un professor aplicador de programes, un professor capaç de generar espais d’aprenentadge, procurant el desenvolupament integral de l’alumne i de la persona.

  La figura del mestre-tutor esdevé un element fonamental per dur a terme aquesta transformació dels espais educatius que implica desenvolupar habilitats como la resolució de conflictes, aplicació de tèniques grupals, orientació escolar i, fins i tot familiar, realitzant un seguiment individual de l’alumne.

  Programa

   

  Sessió 1 Anàlisi i diagnòstic de la figura del tutor a la nostra escola.

   

  Sessió 2 Propostes de millora establint ponts de les diverses perspectives individuals dels integrants de l’equip del centre.

   

  Sessió 3 El·laboració dels principis per millorar el Pla d’Acció Tutorial.

   

 2. Taller

  EL LEGO® COM A EINA PER TREBALLAR L'EDUCACIÓ INTEGRAL ALS CENTRES DE SECUNDRÀRIA

  Facilitadors

  Cristina Andrés, Sabrina Kraus i Helena Valldeperes

  Duració

  12 hores

  Presentació

  Els centres educatius de secundària han de donar respostes a necessitats socio-educatives complexes (absentisme, fracàs escolar, rebuig a l’escola, dificultats de convivència i conflicte a les aules).

  El desenvolupament integral de l'adolescent requereix uns recursos educatius que responguin a les necessitats dels alumnes, treballant en equip els responsables de la seva educació.

   

  Programa

   

  Sessió 1 Anàlisi de com es coordina l’equip pel treball de desenvolupament integral de l’alumnat.

   

  Sessió 2 Establir ponts entre les diverses perspectives dels integrants de l’equip docent.

   

  Sessió 3 El·laboració de principis de l’Educació Integral en funció de la realitat del centre i l’entorn.